Inloggen mijn SV Advendo ClubCard

Algemene Voorwaarden

Aangemaakt: 06-12-2011 10:54

Inleiding

Welkom op de website van SV Advendo in het kader van de SV Advendo Clubcard. De SV Advendo Clubcard heeft U ontvangen als lid van SV Advendo of U heeft de SV Advendo Clubcard zelf aangevraagd via de website.

Met de SV Advendo Clubcard krijgt U o.a. bij verschillende andere bedrijven en sponsoren (zowel lokaal als landelijk) korting. Deze acties en aanbiedingen kunt U terugvinden op onze website of via de ClubMail die U van ons ontvangt.

De SV Advendo Clubcard wordt U aangeboden door de SV Advendo maar de feitelijke dienstverlening rond de SV Advendo Clubcard zoals het maken van de SV Advendo Clubcard, het aansluiten van winkeliers, het afhandelen van de spaar, betaal en inwissel transacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door de GROUPCARD BV.

De ontvangen korting ontvangt U als spaarpunten op uw SV Advendo Clubcard. Als pashouder ontvangt U toeganggegevens waarmee U kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken.
Vervolgens kunt U onder andere het gespaarde tegoed besteden aan artikelen, producten of diensten bij aangesloten bedrijven. U kunt uw tegoed ook laten bijschrijven op het tegoed van de SV Advendo als extra donatie of om uw contributie te betalen.

Bij uw aanmelding dient U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen U dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens U ermee akkoord gaat. Tevens maken we U attent op het Privacy Statement waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de SV Advendo Clubcard. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de SV Advendo Clubcard die deze via SV Advendo hebben verkregen of die zich via de website hebben aangemeld.

Artikel 1 De SV Advendo Clubcard

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de SV Advendo Clubcard en garandeert de SV Advendo Clubcard niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat U wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en U aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.
 3. Indien U het door U bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt U dit via de website van SV Advendo kenbaar maken zodat U een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient U zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.
 4. De SV Advendo Clubcard is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De SV Advendo Clubcard is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van U zelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de SV Advendo Clubcard van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan de SV Advendo Clubcard te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de SV Advendo Clubcard, de vereniging en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie U korting kunt sparen) zijn we gerechtigd de SV Advendo Clubcard in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
 7. In geval van verlies of diefstal van de SV Advendo Clubcard dient U dit door te geven via de website van SV Advendo. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat U een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.
 8. GROUPCARD BV. is gerechtigd jaarlijks administratiekosten in rekening te brengen ten laste van uw besteedbare kortingstegoed. Deze kosten zouden dan jaarlijks automatisch geïnd worden door GROUPCARD BV vanaf het besteedbare kortingstegoed. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft U expliciet toestemming hiervoor. Deze administratiekosten zijn ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten samenhangend met het beheer van het kortingsysteem mits uw vrij besteedbare kortingstegoed tenminste het bedrag van de te innen administratiekosten bedraagt. GROUPCARD BV streeft ernaar om deze administratiekosten zo laag mogelijk te houden en op een vast moment binnen het kalenderjaar bij U in rekening te brengen.Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van SV Advendo.
 3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van U verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.
 4. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door SV Advendo of derden. Hiervoor dient U expliciet toestemming te geven op de Website.
 5. GROUPCARD BV is gerechtigd maandelijks een e-mail te sturen met het overzicht van het door U gespaard tegoed. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners en om uw tegoed in te wisselen. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft U expliciet toestemming hiervoor.

 

Artikel 3 Korting

 1. Het door U gespaarde tegoed komt enkel toe aan U, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD BVC beheert het tegoed voor U.
 2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang de SV Advendo Clubcard bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de SV Advendo Clubcard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden. Indien U het tegoed niet binnen deze periode aanwendt, vervalt het tegoed aan de Stichting Derdengelden GROUPCARD BVC.
 3. Indien U een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt U slechts gebruik maken van hetzij de SV Advendo Clubcard, hetzij het andere loyaltyprogramma.
 4. Een bij SV Advendo of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de SV Advendo Clubcard samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

 

Artikel 4 Beëindiging

 1. Uw deelname aan de SV Advendo Clubcard is niet gekoppeld aan uw lidmaatschap van de vereniging SV Advendo. Indien uw lidmaatschap van de vereniging eindigt, eindigt uw deelname aan de SV Advendo Clubcard niet van rechtswege. U bent te allen tijd gerechtigd uw deelname aan de SV Advendo Clubcard te beëindigen door uw account te deactiveren via de menukeuze Mijn Account/ SV Advendo Clubcard blokkeren. Hierna kunt U niet meer sparen met de SV Advendo Clubcard. De reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de SV Advendo Clubcard beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om U, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de SV Advendo Clubcard indien U op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen. Uitsluiting van gebruik van de SV Advendo Clubcard beïnvloedt uw lidmaatschap van SV Advendo in beginsel niet.
 3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd de SV Advendo Clubcard te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan de SV Advendo Clubcard hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde korting blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de SV Advendo Clubcard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. SV Advendo en GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of de SV Advendo Clubcard.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SV Advendo of GROUPCARD BV.

 

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de SV Advendo Clubcard geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart SV Advendo en GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van de SV Advendo Clubcard volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de SV Advendo Clubcard door U of derden, al dan niet handelend met toestemming van U.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de SV Advendo Clubcard berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de SV Advendo Clubcard waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de SV Advendo Clubcard, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

 

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Nu korting bij online shops!

Klik hier voor voordeel bij 2500 webshops!

Webwinkels

Klik hier voor uileg over online shoppen met de ClubCard!

Blijf op de hoogte

 

LIKE ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, voordelen en acties van de ClubCard! Facebook

SV Advendo ClubCard aanvragen!

Advendo ClubCard aanvragen

Tip een vriend(in)!

 

Wist je dat niet alleen leden van SV Advendo een SV Advendo ClubCard kunnen aanvragen? Laat anderen ook profiteren van de dagelijkse voordelen van de SV Advendo ClubCard en vertel het door!

Vertel het door.

Aanmelden SV Advendo ClubMail!

Klik voor de voorwaarden

Archief nieuwsbrieven


SV Advendo

Klik hier voor een overzicht van alle verzonden nieuwsbrieven!

SV Advendo website


SV Advendo

Klik hier om naar de website van je club te gaan!