ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

  • GROUPCARD BV: ontwerper, eigenaar en aanbieder van het Loyaltyprogramma;
  • Kaarthouder: individuele houder van een kaart (Clubcard/Fancard/Groupcard/Mantelzorgpas/Washcard/Studentenkaart/Klantenkaart/Sport&Cultuurkaart/Charitycard) die deelneemt aan het Loyaltyprogramma;
  • Kaartuitgever: de contractspartner van GROUPCARD BV voor het Loyaltyprogramma;
  • Kaart (Clubcard/Fancard/Groupcard/Mantelzorgpas/Washcard/Studentenkaart/Klantenkaart/Sport&Cultuurkaart/Charitycard/Cadeaukaart6/Giftcard): (persoonsgebonden) Kaart waarmee de Kaarthouder kan sparen, betalen en waarmee toegang verkregen kan worden tot het Loyaltyprogramma via de Website;
  • Loyaltyprogramma: het Loyaltyprogramma in al haar onderdelen, dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen GROUPCARD BV, de Kaartuitgever en Partners en inhoudt dat Kaarthouders een kaart ontvangen die zij kunnen gebruiken om te sparen en te betalen bij deelnemende Partners en de Kaartuitgever;
  • Partner: bedrijven waarmee GROUPCARD BV in het kader van het Loyaltyprogramma ten behoeve van de Kaartuitgever samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten en die Kaarthouders de gelegenheid geven een Spaartegoed op te bouwen en in te wisselen;
  • Spaartegoed: het tegoed dat Kaarthouders sparen indien zij een transactie verrichten bij de aangesloten Partners;
  • Kaarthoudergegevens: gegevens die tot Kaarthouders herleidbaar zijn waaronder – maar niet beperkt tot – NAW gegevens, geboortedatum en klantgegevens;
  • Website: internetadres waar met behulp van de Kaart en een gebruikersnaam toegang kan worden verkregen tot het Loyaltyprogramma;
  • Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1 KAART

1.1. Kaarthouder garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Kaart en garandeert deze niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
1.2. De Kaart is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
1.3. De Kaart is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van de Kaarthouder zelf en zijn/haar gezinsleden worden gebruikt.
1.4. Het is niet toegestaan de Kaart te gebruiken op een manier die GROUPCARD BV schade kan toebrengen. Indien er sprake is van misbruik van de Kaart, zijn GROUPCARD BV en haar partners (waaronder bedrijven bij wie de Kaarthouder een spaartegoed kan opbouwen) gerechtigd de kaart in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de Kaarthouder.
1.5. In geval van verlies of diefstal van de Kaart dient de Kaarthouder dit door te geven aan GROUPCARD BV via de Website. GROUPCARD BV zal dan bij blokkade van de Kaart zorg dragen en er zo nodig tevens voor zorgen dat de Kaarthouder tegen vergoeding van de kosten een nieuwe Kaart ontvangt.

ARTIKEL 2 GEGEVENS EN PRIVACY

2.1. Kaarthouder en Kaartuitgever garanderen dat de gegevens van de Kaarthouder, waaronder – maar niet beperkt tot – NAW, volledig, juist en actueel zijn.
2.2. Met betrekking tot de door de Kaarthouder verstrekte gegevens is het op de Website geplaatste laatste privacystatement van toepassing.
2.3. Door het inloggen op zijn account op de Website en daarmee aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de Kaarthouder toestemming voor gebruik van de gegevens van de Kaarthouder inzake het Loyaltyprogramma.
2.4. De toestemming zoals vermeld in het vorige lid omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door GROUPCARD BV of derden. Hiervoor dient de Kaarthouder toestemming te geven op de Website.

ARTIKEL 3 SPAARTEGOED

3.1. Het door Kaarthouder gespaarde Spaartegoed komt uitsluitend toe aan de Kaarthouder, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD beheert het Spaartegoed voor de Kaarthouder.
3.2. Indien Kaarthouder een transactie verricht bij een bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partner, die tevens een ander kortingsprogramma aanbiedt, dan kan de Kaarthouder slechts gebruik maken van hetzij de Kaart, hetzij het andere kortingsprogramma.
3.3. Een bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met het Loyaltyprogramma samengaan. Hierover informeert de betreffende Partner de Kaarthouder via de Kaartuitgever en/of GROUPCARD BV.
3.4. Het door de Kaarthouder gespaarde Spaartegoed kan worden besteed bij de bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partners, of door overmaking naar de Kaartuitgever dan wel naar een andere Kaarthouder.
3.5. Het ten behoeve van de Kaartuitgever opgebouwde tegoed wordt eveneens beheerd door de Stichting Derdengelden GROUPCARD. Aan de Kaartuitgever toekomende bedragen worden minimaal twee keer per jaar uitbetaald.
3.6. De uitbetaling van het opgebouwde tegoed vindt plaats onder verrekening en inhouding van aan GROUPCARD BV toekomende bedragen.

ARTIKEL 4 BEËINDIGING

4.1. Deelname van de Kaarthouder aan het Loyaltyprogramma is gekoppeld aan de relatie met de Kaartuitgever. Indien de relatie van de Kaarthouder met de Kaartuitgever eindigt of indien de Kaartuitgever niet langer deelneemt aan het Spaarprogramma, eindigt de deelname van de Kaarthouder aan het Spaarprogramma. Vanaf dat moment kan de Kaarthouder niet meer sparen met de Kaart, tenzij GROUPCARD BV of de Kaartuitgever de relatie wenst voort te zetten.
4.2. Het reeds gespaarde Spaartegoed blijft daarna nog voor een periode van tenminste 6 maanden ter beschikking van de Kaarthouder.
4.3. De Kaarthouder is ten allen tijde gerechtigd de deelname aan het Loyaltyprogramma te beëindigen door zijn/haar account te deactiveren. Hierna kan de Kaarthouder niet meer sparen met de Kaart. Het Spaartegoed blijft daarna nog voor een periode van tenminste 6 maanden ter beschikking van Kaarthouder.
4.4. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om Kaarthouder, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van het Loyaltyprogramma indien Kaarthouder op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen de Kaarthouder te nemen en schadevergoeding te eisen. GROUPCARD BV zal de Kaartuitgever op de hoogte brengen van deze uitsluiting.
4.5. GROUPCARD BV is ten allen tijde gerechtigd het Loyaltyprogramma te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan het Loyaltyprogramma hiervan tenminste zes (6) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Het opgebouwde Spaartegoed blijft gedurende een periode van tenminste zes (6) maanden na beëindiging van het Loyaltyprogramma geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.
4.6. GROUPCARD BV, de Kaartuitgever en aangesloten Partners zijn over en weer gerechtigd de onderlinge relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien er sprake is van ernstige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van de andere partij, na deze schriftelijk te hebben gesommeerd alsnog binnen een redelijke termijn haar verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1. GROUPCARD BV en de Kaartuitgever sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Kaart en/of het Loyaltyprogramma in al zijn onderdelen.
5.2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GROUPCARD BV of de Kaartuitgever.

ARTIKEL 6 VRIJWARING

6.1. De Kaarthouder en de Kaartuitgever stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de Kaart geschiedt op eigen risico.
6.2. De Kaarthouder vrijwaart GROUPCARD BV, aan haar gelieerde (rechts-)personen en Vennootschappen, alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van het Loyaltyprogramma, volledig voor alle mogelijke aanspraken van de Kaarthouder zelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met gebruik of misbruik van de Website, het Loyaltyprogramma en de Kaart door de Kaarthouder zelf of derden, al dan niet handelend met de toestemming van de Kaarthouder.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN NON-CONCURRENTIE

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de Auteurs- Merken en Modelrechten, ten aanzien van de Kaart, Clubmail, de Website, het Loyaltyprogramma en alle overige uitingen berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV.
7.2. Het is de Kaartuitgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van (delen van) de Website, het Loyaltyprogramma en de Kaart zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV te verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen.
7.3. Het is de Kaartuitgever tijdens de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van twee jaar daarna niet toegestaan enig onderdeel van het Layalty programma zelf of door derden (commercieel) te exploiteren of op enige andere wijze daarvan buiten de relatie met GROUPCARD BV gebruik te maken of te laten maken.

ARTIKEL 8 DIVERSEN

8.1. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.2. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten van GROUPCARD BV is Nederlands recht van toepassing.
8.3. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de overeenkomsten met GROUPCARD BV en/of de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 9 BEDRIJFSGEGEVENS

9.1. GROUPCARD BV ook handelend onder de namen: Clubliefde/Clubcard/Fancard/Groupcard/Mantelzorgpas/Washcard/Studentenkaart/Klantenkaart/Sport&Cultuurkaart/Charitycard
9.2. Contactgegevens: Postbus 8004, 1180 LA Amstelveen, T 088-5387088,  info@Groupcard.nl.
9.3. Kamer van Koophandel inschrijving: 51189321 te Amsterdam
9.4. BTW-nummer: NL8231.34.684.B01
9.5. ABN AMRO Bank: 48.12.96.522